Bao gồm 8 chương trình đào tạo nổi bật:

- Dành cho lãnh đạo cấp cao

- Danh cho quản lý cấp trung

- Dành cho đội ngũ Sales & Marketing

- Dành cho chuyên gia nhân sự và phát triển nhân lực

- Dành cho bộ phận sản xuất và tác nghiệp

- Dành cho bộ phận tài chính và kế toán

- Các chương trình huấn luyện kỹ năng mềm

- Dành riêng cho ngành Ngân hàng


1. DÀNH CHO LÃNH ĐẠO CẤP CAO
- "Elite-MBA" Tinh hoa lãnh đạo/ "Elite-MBA" Leadership Excellence Program
- Giám đốc điều hành chuyên nghiệp/ Chief Executive Officer
- Triết lý Kinh doanh thời đại 4.0/ Business Ideology & Philosophy
- Hoạch định, Quản trị và thực thi Chiến lược/ Strategic Management
- Quản trị thương hiệu và Tiếp thị dành cho lãnh đạo/ Brand and Marketing Management for Leaders
- Tài chính dành cho Lãnh đạo/ Finance for non-financial Leaders
- Kế toán dành cho Lãnh đạo/ Acounting for Leaders
- Quản trị rủi ro và an ninh doanh nghiệp/ Risk and enterprise security management
- Kiểm soát tài sản doanh nghiệp
- Tái cơ cấu và tổ chức lại quy trình kinh doanh/ Restructuring enterprise
- Quản lý, điều hành Công ty Cổ phần hóa/ Managing Equitized Company
- Văn hóa doanh nghiệp/ Corporate Culture
- Nhân sự dành cho lãnh đạo/ HRM for Leaders
- Pháp luật dành cho lãnh đạo/ Law for Leaders
- Lễ tân và ngoại giao dành cho Lãnh đạo/ Business etiquette
- Phương pháp tư duy & Ra quyết định/ Critical Thinking & Decision Making
- Quan hệ truyền thông & Quan hệ công chúng/ MR & PR
- Lãnh đạo truyền cảm hứng/ Inspring Leadership
- Nghệ thuật dẫn dắt sự thay đổi/ Leading change

2. DÀNH CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG
- "Pre-MBA" Tinh hoa Quản trị thực hành/ "Pre-MBA" Management Excellence Program
- "MBA Plus" Nâng tầm lãnh đạo / Leadership Excellence Program
- Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo/ Leadership Development Program
- Quản trị đội ngũ/ Team Management
- Quản Lý Con Người / Managing People
- Quản trị hiệu quả công việc & KPIs/ Performance Management and KPIs
- Quản trị văn phòng hiện đại / Modern Office Management
- Lãnh đạo và phát triển nhân viên/Leading and Developing People
- Lập kế hoạch, phối hợp hiệu quả và tổ chức hành động/ Effective planning & coordinating
- Quản Trị Dự Án/ Project Management
- Kỹ Năng Tư Duy Chiến Lược/ Strategy Thinking Skills
- Kỹ năng làm việc nhóm/ Teamwork Skills
- Kỹ Năng Tạo Động Lực Làm Việc Cho Nhân Viên/ Motivating Skills
- Kỹ Năng Quản lý Cuộc họp/ Meeting Management Skills
- Kỹ Năng Huấn Luyện và Kèm cặp/ Coaching & Mentoring Skills
- Kỹ Năng Quản Trị Sự Thay Đổi/ Change Management Skills
- Phân công Phân nhiệm và Ủy thác Công việc/ Effective Delegation Skills

Samsung  1

3. DÀNH CHO ĐỘI NGŨ SALES & MARKETING
- Giám đốc Kinh doanh/ Chief Customer Officer
- Xây Dựng Chiến Lược Và Lập Kế Hoạch Marketing/ Marketing Planning & Strategy
- Quản Lý Dự Án Marketing/ Marketing Project Management
- Nghiên cứu thị trường/ Marketing Research
- Phân Tích Thông Tin cho Những Quyết Định Marketing/ Information For Marketing Decision Making
- Marketing Kỹ Thuật Số/ Digital Marketing
- Quản Trị Thương Hiệu/ Brand Management
- Xây dựng Hệ thống phân phối/ Distribution Systems
- Hỗ trợ Thương mại/ Trade Marketing
- Dự báo Thị trường và Kế hoạch bán hàng/ Sales forcast & Sales plan
- Hành Vi Người Tiêu Dùng/ Consumer Behavior
- Quản Lý Bán Hàng/ Sales Management
- Giám Sát Bán Hàng chuyên nghiệp/ Professional Sales Supervisor
- Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp/ Professional Selling Skills
- Chăm Sóc Khách Hàng/ Customer Service
- Quản Trị Mối Quan Hệ Với Khách Hàng/ CRM
- Kỹ Năng Đàm phán & Thương lượng/ Negotiation Skills
- Kỹ năng Trưng bày Hàng hóa/ Commodities Display Skills

4. DÀNH CHO CHUYÊN GIA NHÂN SỰ & PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC
- Giám đốc Nhân sự/ Chief Human Resources Officer
- Chiến Lược Nhân Sự/ Strategic HR
- Tuyển Dụng nhân sự/ Recruitment
- Đào tạo & Phát triển Nguồn Nhân Lực/HR Training & Development
- Xây dựng Chính sách chế độ/ Benefit System
- Pháp luật hiện hành về lao động/ Laws & Labour
- Kỹ Năng Phỏng Vấn & Tuyển Chọn Nhân sự/ Selection & Interview Skills
- Quản Lý Nhân Tài/ Talent Management
- Kỹ năng giảng dạy/ Train The Trainer
- Đánh giá nhân sự/ Personel Appraisal
- Lương và Chế độ Đãi ngộ/ Compensation & Remuneration System
- Kỹ Năng Giao Tiếp Hiệu Quả/ Effective Communication Skills
- Kỹ Năng Giải Quyết Xung Đột/ Conflict Resolution Skills
- Kỹ Năng Đàm phán & Thương lượng/ Negotiation Skills
- Kỹ Năng Thuyết Trình/ Presentation Skills
- Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề/ Problem Solving Skills
- Kỹ Năng Làm Việc Nhóm/ Teamwork Skills
- Kỹ Năng Quản Lý Cảm Xúc/ Emotion Control Skills
- Văn hóa doanh nghiệp/ Corporate Culture

5. DÀNH CHO BỘ PHẬN SẢN XUẤT VÀ TÁC NGHIỆP
- Giám đốc Sản xuất/ Chief Production Officer
- Chiến lược và kế hoạch sản xuất/ Production Strategy & Plan
- Quản lý sản xuất/ Production Management
- Quản lý chất lượng/ Quality Control System
- Quản lý hậu cần sản xuất/ Logistics Management
- Quản trị Lean trong sản xuất/ Lean Manufacturing
- Mô hình quản lý sản xuất tiên tiến/ Best Practices in Production
- Kiểm soát chi phí trong sản xuất/ Product Cost Controlling
- Quản lý Đội ngũ trong Sản xuất/ Team Management in Manufacturing
- Đánh giá nhân sự trong sản xuất/Personel Appraisal in Manufacturing
- Ứng dụng Mô hình 5S/ 5S
- Phương pháp Cải tiến Liên tục/ Kaizen
- Quản lý con người/ Managing People
- Quản trị hiệu quả công việc & KPIs trong sản xuất / Performance Management & KPIs in Manufacturing
- Quản trị theo các quá trình/BPM - Business Process Management
- Kỹ Năng Tạo Động Lực Làm Việc Cho Nhân Viên/ Motivating Skills
- Kỹ Năng Quản lý Cuộc họp/ Meeting Management Skills
- Kỹ Năng Huấn Luyện & Truyền kinh nghiệm/ Coaching & Mentoring Skills
- Phân công Phân nhiệm và Ủy thác Công việc/ Effective Delegation Skills

6. DÀNH CHO BỘ PHẬN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN
- Giám đốc Tài chính / Chief Financial Officer
- Chiến lược Tài chính/ Financial Strategy
- Quản lý & Kiểm soát Tài chính/ Financial Management & Control
- Tài Chính Doanh Nghiệp/ Corporate Finance
- Phân Tích Tài Chính Và Hoạch Định Đầu Tư/ Financial Analysis And Investment
- Chiến Lược Đầu tư/ Strategic Investment
- Hệ thống thuế doanh nghiệp/Tax System for Business
- Kế toán Quản trị/ Management Accounting
- Thị trường chứng khoán/ Securities Market
- Thị trường ngoại hối/ Foreign Exchange Market
- Phân tích đầu tư vốn/ Analysis of Equity Investment
- Phân tích báo cáo tài chính/ Financial Statement Analysis
- Phân tích đầu tư nợ/ Analysis of Debt Investment
- Quản lý danh mục đầu tư/ Portfolio Management
- Chuẩn mực kế toán và Báo cáo tài chính/ Accounting Standards & Financial Reporting
- Kỹ Năng Đàm phán & Thương lượng/ Negotiation Skills
- Kỹ năng giải quyết vấn đề / Problem Solving Skills
- Kỹ năng làm việc nhóm/ Teamwork Skills

7. CÁC CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG MỀM

- Kỹ năng động viên, khích lệ và truyền lửa/ Motivating Skills
- Kỹ Năng Quản Lý Stress/ Stress Management Skills
- Kỹ Năng Nói Trước Công Chúng/ Public Speaking Skills
- Sáu chiếc nón tư duy/ Six Thinking Hats
- Sơ Đồ Tư Duy/ Mind Mapping
- Kỹ Năng Huấn Luyện & Kèm cặp/ Coaching & Mentoring Skills
- Kỹ Năng Quản Lý Thời Gian/ Time Management Skills
- Kỹ Năng Tư Duy Sáng Tạo/ Critical Thinking Skills
- Kỹ Năng Quản Lý Cảm Xúc/ Emotion Control Skills
- Kỹ Năng Làm Việc Nhóm/ Teamwork Skills
- Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề/ Problem Solving Skills
- Kỹ Năng Thuyết Trình/ Presentation Skills
- Kỹ Năng Đàm phán & Thương lượng/ Negotiation Skills
- Kỹ Năng Giải Quyết Xung Đột/ Conflict Resolution Skills
- Kỹ Năng Giao Tiếp Hiệu Quả/ Effective Communication Skills
- Kỹ năng giảng dạy/ Train The Trainer
- Kỹ Năng Giám Sát/ Supervisory Skills
- Kỹ Năng Quản Trị Sự Thay Đổi/ Change Management Skills
- Kỹ Năng Tư Duy Chiến Lược/ Strategy Thinking Skills
- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định/ Problem Solving & Decision Making

8. DÀNH RIÊNG CHO NGÀNH NGÂN HÀNG
- Chương trình đào tạo chuyên gia đầu ngành/ Bank Expert Development Program
- Chương trình phát triển kỹ năng nghiệp vụ ngân hàng/ Bank Technical Development Program
- Chương trình phát triển kỹ năng quản lý/ Bank Management Development Program
- Chương trình phát triển kỹ năng phân tích/ Analysis Skill Development Program
- Chương trình phát triển kỹ năng quan hệ đối tác / Customer Relation Skills

 

Liên hệ

trực tuyến

Bạn vui lòng nhập thông tin và gửi các thông tin về  HSB

 

Kết nối với HSB

 

Liên hệ

Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB) - Đại học Quốc Gia Hà Nội

icon-home

    Add: 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy , Hà Nội, Việt Nam
  • Tel: +84 - 24 - 37548456; Fax: + 84 - 24 - 37548455;

 

Đối tác